Centrum voľného času Spektrum, Žilina

Centrum voľného času Spektrum, Žilina

Hurbanova 28
010 01 Žilina
IČO: 37810961

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Spektrum, Žilina

Cieľom centier voľného času bolo a je vyplniť voľný čas detí a mládeže zmysluplnou činnosťou tak, aby sa tento čas stal priestorom pre rozvoj a kultiváciu ich osobnosti, poskytol im možnosť zábavy i poučenia, naplnil ich sociálne potreby, uspokojil ich túžbu uplatniť sa, jednoducho poskytnúť im možnosť, stráviť voľný čas príjemne medzi svojimi.  CVČ vznikli  ako prostriedok starostlivosti štátu o deti a mládež. Pracovníci centier sa snažia  orientovať svoju činnosť k všetkým i k cieľovým skupinám, ktoré sú na okraji spoločnosti, ľuďom rôznym spôsobom handicapovaným, ktorým sa potrebná starostlivosť nedostáva, pretože ako profesionáli veľmi dobre vedia, že nevhodne využitý voľný čas, môže byť a aj je i priestorom pre rozvoj rôznych sociálno- patologických javov. Sociálno- patologické javy vrátane drogovej hrozby sa v našej spoločnosti nebývale rozrástli a preto by voľnočasové zariadenia, v ktorých pracujú profesionáli s odbornou i pedagogickou spôsobilosťou mali byť  podporované, aby v nich čo najviac ľudí, našlo podmienky pre činnosti, ktoré prinášajú uspokojenie im i prospech celej spoločnosti, no situácia je zložitejšia, ako by sme chceli. Stále sme odkázaní na doplnkové zdroje a chceme za ne i touto cestou poďakovať všetkým našim priaznivcom.

S kým môžete prísť do kontaktu?

RNDr. Štolfová Alena riaditeľka CVČ Spektrum alenastolfova@pobox.sk
Mgr. Franeková Marta zástupca riaditeľa -mesto martafranekova@centrum.sk
Mgr.Měkynová Ľuboslava zástupca riaditeľa - Vlčince cvcspektrum@pobox.sk
Vaneková Darina modelári, počítače, šach, danav@centrum.sk
Bc.Vršanská Miroslava TD - Extad,aerobik Slniečko mvrsanska@centrum.sk
Štefková Ľudmila mažoretky stefkova1@gmail.com
Mgr.Baránková Jana Td - Diana jana.barankova@gmail.com
PeadDr..Hriechová Viera Detský folklórny súbor Lieska hriechova@gmail.com
Mgr.Pipišák Peter Folklórny súbor Lieska, gitara pipisak1@gmail.com
Bc.Franeková Martina výtvarná, keramika, sudoku
Štolfa Róbert prírodoveda minizoozilina@minizoozilina.sk
Mgr..Štolfová Miriam prírodoveda minizoozilina@minizoozilina.sk
Bc.Veselá Janka folk.súbor Cipovička vesela.janka@gmail.com
Mgr.Ďuranová Andea šport, výtvarná, aerobik asosa@post.sk
Bc.Galošová Andrea tanečná andrea.galosova@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit